Монголын хамгийн анхны CVC
  • 2020.01.15
Монголын хамгийн анхны CVC буюу Корпорацийн Венч Хөрөнгө оруулалтын санг бий болгож буй GSB CAPITAL, Монголын Гарааны Бизнест Хөрөнгө Оруулагчдын Холбоотой NTV-ийн мэдээгээр орлоо