Санхүүгийн тайлан
  • 2020.09.28
Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт

(сая.төг)

Санхүүгийн тайлан 2020 оны эхний хагас
Нийт хөрөнгө 63.578
Нийт зээлийн багц 47.397
Нийт эздийн өмч 25.670
Нийт өр төлбөр 37.908
Татварын дараах цэвэр ашиг 1.831
Хүүгийн цэвэр орлого 3.930