Products, Service

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэдэг нь итгэлцлийн гэрээний үндсэн дээр харилцагчийн хөрөнгийг ББСБ нь үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг (үр шим) олж өгөх зорилгоор түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйлчилгээ юм.

More
Жи Эс Би Бонд

Жи Эс Би Бонд

Бонд буюу өрийн бичиг нь хөрөнгө оруулах сонирхолтой харилцагчдад/өрийн бичиг худалдан авагчид өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгодгоороо онцлогтой санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм. 

More
Prime

Prime

For customer’s financial unexpected emergencies

read more
Plus

Plus

For customer’s financial unexpected emergencies

read more
Business quick loan

Business quick loan

For an individual entrepreneur and business organization

read more
Car leasing

Car leasing

The loan that offers you to buy an unregistered car in Mongolia

Дэлгэрэнгүй
Credit card

Credit card

For customer’s financial unexpected emergencies

read more
Micro-Enterprise Loan

Micro-Enterprise Loan

Business loan secured by real estate to finance the current assets of small businesses such as stalls, containers, pavilions and workshops.

read more
Phone number collateral loan

Phone number collateral loan

To purchase or pledge phone numbers that starts with 9911 and 8811.

read more
Car collateral loan

Car collateral loan

The loan that supports an individuals, entrepreneurs and business organizations.

read more
Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэдэг нь итгэлцлийн гэрээний үндсэн дээр харилцагчийн хөрөнгийг ББСБ нь үнэгүйдлээс хамгаалж, ашиг (үр шим) олж өгөх зорилгоор түр хугацаанд хянах, ашиглах, захиран зарцуулах үйлчилгээ юм.

More
Жи Эс Би Бонд

Жи Эс Би Бонд

Бонд буюу өрийн бичиг нь хөрөнгө оруулах сонирхолтой харилцагчдад/өрийн бичиг худалдан авагчид өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгодгоороо онцлогтой санхүүгийн бүтээгдэхүүн юм. 

More
Get statements of transactions via Smart bank

Get statements of transactions via Smart bank

You can increase a loan amount depends on revenue

You can increase a loan amount depends on revenue

Get cash from ATM

Get cash from ATM

Make payments anywhere in the world

Make payments anywhere in the world

All

Partnership