“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК нь санхүүгийн зах зээлд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэлгээ гаргагч Италийн MicroFinanza Rating S.R.L. агентлагаас Монгол улсдаа хамгийн өндөр үнэлгээг авлаа.

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК нь санхүүгийн зах зээлд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэлгээ гаргагч Италийн MicroFinanza Rating S.R.L. агентлагаас Монгол улсдаа хамгийн өндөр “BBB” үнэлгээг авлаа.
BBB үнэлгээ нь хөрөнгө оруулахад эрсдэл багатай зээлжих зэрэглэл бөгөөд үйл ажиллагааны төлөвийг “тогтвортой” гэж үздэг. Энэ нь бидэнд итгэх харилцагчдын итгэлцлийг баталгаажуулсан үнэлгээ боллоо.
Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн MicroFinanza Rating S.R.L. байгууллага нь санхүүгийн байгууллагуудын зээлжих зэрэглэл, эрсдэлийг үнэлж олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэлгээ олгогч агентлаг ба Ази, Европ болон Өмнөд Америкийн улсуудын 2400-аад санхүүгийн байгууллагуудад үнэлгээ тогтоожээ.
Thank you, MFR.
https://www.mf-rating.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.