Зээлийн мэдээллийн санд нийлүүлэгдсэн сөрөг мэдээллийг хэрхэн өөрчлөх вэ?

Зээлийн мэдээлэл гэдэг нь зээлдэгчийн зээлдүүлэгчийн өмнө хууль, гэрээгээр хүлээсэн зээл, төлбөрийн талаарх мэдээлэл юм.  Зээлийн мэдээллийн сан нь санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудаас Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн дагуу нийлүүлсэн зээлдэгчийн зээлийн мэдээлэл болон бусад төлбөрийн мэдээллийг агуулж буй Монголбанкны зээлийн мэдээллийн нэгдсэн сан юм.    Зээлийн мэдээллийн лавлагааг хаанаас авах вэ?  “e-Mongolia” системд иргэд цахим […]

Кредит карт гэж юу вэ?

Кредит карт гэж юу вэ? Кредит карт гэдэг нь харилцагчдын гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг хангах зориулалттай барьцаагүй, зээлийн эрхтэй карт бөгөөд харилцагч болон Банк, ББСБ гэрээгээр тохирсны дагуу тодорхой хэмжээний зээлийн эрх картад үүснэ. Кредит картын зориулалт нь богино хугацааны, бага хэмжээний санхүүгийн зээлжих хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд оршино.  Кредит картын давуу тал Дэлхийн хаана ч төлбөр тооцоо […]

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэж юу вэ?

Итгэлцлийн үйлчилгээ гэдэг нь итгэлцлийн гэрээний үндсэн дээр тодорхой хугацаа болон хүүтэйгээр шилжүүлсэн харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийг ББСБ нь харилцагчийн өмнөөс эрсдэлийг тооцож, найдвартай байдлыг харгалзан зээл болон бусад төрлийн хөрөнгө оруулалтад байршуулж, өсгөх үйлчилгээ юм.  Хуулийн заалт  “Итгэлцлийн үйлчилгээ” гэж итгэл хүлээлгэгчийн актив (бэлэн мөнгө, зээл, бусад актив) хөрөнгийг үнэгүйтлээс хамгаалж, ашиг олж өгөх зорилгоор […]

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК 2020 онд нийт 841’000’924 төгрөгийн татвар төлжээ

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК-н хамт олон улс, орон нутгийн төсвийн өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгөөр биелүүлж 2020 онд Монгол улсын 841’000’924 төгрөгийн ААНОАТ, ХАОАТ, СТАТ зэрэг татваруудыг төлсөн байна. Татвар төлснөөр иргэд төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд өөрийн биеэр оролцож байгаа төдийгүй татварын орлогоор санхүүжсэн нийгмийн үйлчилгээг хүртдэг. Таны […]

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” MicroFinanza Rating S.R.L. агентлагаас “BBB” үнэлгээ

“Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК нь санхүүгийн зах зээлд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэлгээ гаргагч Италийн MicroFinanza Rating S.R.L. агентлагаас Монгол улсдаа хамгийн өндөр үнэлгээг авлаа. “Жи Эс Би Капитал ББСБ” ХХК нь санхүүгийн зах зээлд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэлгээ гаргагч Италийн MicroFinanza Rating S.R.L. агентлагаас Монгол улсдаа хамгийн өндөр “BBB” үнэлгээг авлаа. […]